วันอังคารที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2551

วิธีการทำ Video Streaming

การจัดการเรียนการสอนในยุคปัจจุบัน มุ่งเน้นให้ผู้เรียน เรียนรู้โดยใช้แหล่งเรียนรู้และ สื่อ IT ต่างๆ ทั้งภายในโรงเรียนและภายนอกโรงเรียน ที่ผ่านมาครูมักจะใช้สื่อทางทรรศนะ เช่น การเปิด VCD หรือ DVD ให้นักเรียนดู แล้วก็อาจจะมีการตอบคำถามเมื่อดูจบแล้ว โดยเนื้อหาของเรื่องที่ดูก็ขึ้นอยู่กับว่าครูต้องการให้ดูเรื่องอะไร โดยที่นักเรียนไม่สามารถเลือกดูได้ตามความต้องการ
การใช้นวัตกรรมใหม่ที่เรียกชื่อว่า Video Streaming น่าจะช่วยแก้ปัญหาดังกล่าวข้างต้นได้เป็นอย่างดี เพราะVideo Streaming เปรียบเสมือนคลังความรู้ ที่อยู่ในรูปแบบของการดู VCD ผ่านทางอินเตอร์เน็ต โดยครูสามารถแนะนำเว็บไซต์ หรือจัดทำขึ้นเองเพื่อให้ผู้เรียนได้ใช้เวลาว่างหรือเวลาใดก็ได้เข้าไปดูได้ไม่จำกัด เพราะ Video Streaming คือการนำภาพและเสียง ส่งผ่านทางเครือข่ายภายใน (อินทราเน็ต) หรือทางอินเตอร์เน็ต
วิธีการทำ Video Streaming มีโปรแกรมให้เลือกใช้มากมาย เช่น โปรแกรม WinAVI Video Converter หรือโปรแกรม Unreal Media Server แต่เท่าที่ผู้เขียนได้ทดลองใช้ทั้งสองโปรแกรมแล้วปรากฏว่า โปรแกรม WinAVI Video Converter นั้นทำงานในขั้นตอนของการ Convert ได้ช้ามาก ในขณะที่โปรแกรม Unreal Media Server สามารถทำงานได้รวดเร็วและประสิทธิภาพมากกว่า ดังนั้นผู้เขียนจึงใคร่นำเสนอขั้นตอนวิธีการจัดทำ Video Streaming โดยใช้ Unreal Media Server แก่ท่านผู้ที่สนใจ ซึ่งมีขั้นตอนดังต่อไปนี้
ขั้นตอนที่ 1 การแปลงไฟล์วิดีโอและไฟล์เพลงให้อยู่ในรูปแบบที่ใช้งานกับ Unreal Media Server ได้ การเปลี่ยนรูปแบบไฟล์วิดีโอนามสกุล .dat ให้เป็นไฟล์นามสกุล .mpg โดยใช้โปรแกรม VCDGear สามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ http://www.vcdgear.com/download.html
2. คลิกเลือกเมนู vcdgear
3. ในช่อง Extraction/Conversion คลิก drop-down menu เลือกรูปแบบ dat -> mpeg
4. ค้นหาไฟล์ที่จะทำการแปลงรูปแบบโดยคลิกปุ่ม Load
5. ค้นหาไฟล์วิดีโอจากแผ่น VCD โดยจะอยู่ในโฟลเดอร์ MPEGAV และไฟล์มีนามสกุล .dat
6. คลิกปุ่ม Open
7. สร้างหรือเลือกโฟลเดอร์ที่ใช้เก็บไฟล์วิดีโอ ควรตั้งชื่อเป็นภาษาอังกฤษตัวเล็ก
และสื่อความหมาย
8. ตั้งชื่อไฟล์เป็นภาษาอังกฤษตัวเล็ก ควรตั้งชื่อไฟล์ให้สื่อความหมายกับเนื้อหาของวิดีโอ
9. คลิกปุ่ม Save

10. คลิกปุ่ม Start โปรแกรมจะดำเนินการแปลงไฟล์จาก .dat เป็น .mpeg จนแล้วเสร็จ

การเปลี่ยนรูปแบบไฟล์เพลงจากซีดีเพลงซึ่งมีรูปแบบเป็น .cda ให้อยู่ในรูปแบบ mp3 โดยใช้โปรแกรม Windows Media Player ซึ่งเป็นโปรแกรมที่มีในระบบปฏิบัติการ Windows XP 2003
แล้ว และสามารถดาวน์โหลดเวอร์ชั่นล่าสุดได้จากเว็บไซต์ http://www.microsoft.com/windows/
windowsmedia/download/
1. เริ่มต้นใช้งานโปรแกรมโดยเข้าไปที่เมนู Start -> Programs -> Windows Media Player
2. คลิกเลือกเมนู Rip
3. เมื่อใส่แผ่นซีดีเพลง โปรแกรมจะอ่านไฟล์ และคลิกให้มีเครื่อง ü ข้างหน้าเพลง
ที่จะเปลี่ยนรูปแบบไฟล์
4. คลิกเลือกเมนู Tools
5. คลิกเลือกเมนู Options
6. คลิกเลือกเมนู Rip Music
7. คลิกปุ่ม Change เพื่อเปลี่ยนที่เก็บไฟล์ Output
8. ในช่อง Rip Settings Format คลิกปุ่ม Drop-down เมนู เลือกเป็น mp3
9. ที่ Audio quality จะเป็น 128 kbps
10. ตั้งค่าเสร็จแล้วคลิกปุ่ม OK
11. เริ่มต้นแปลงไฟล์โดยคลิกที่ปุ่ม Rip Music จะเริ่มแปลงไฟล์ทีละไฟล์จนแล้วเสร็จ และหากต้องการหยุด ให้คลิกปุ่ม Stop ซึ่งจะปรากฏแทนปุ่ม Rip Music
ขั้นตอนที่ 2 การติดตั้งโปรแกรม Unreal Media Server โดยสามารถเข้าไปดาวน์โหลดโปรแกรมได้ทางเว็บไซต์ http://www.umediaserver.net/download.html และทำการติดตั้งโปรแกรม
1. ดับเบิลคลิกที่ไฟล์
2. คลิกปุ่ม Next เพื่อติดตั้งโปรแกรม


3. ค่าเริ่มต้นในการติดตั้งจะกำหนดให้เก็บไฟล์โปรแกรมไว้ที่ C:\Program\UrealStreaming\
UMediaServer\ ซึ่งสามารถเปลี่ยนที่เก็บโปรแกรมได้ โดยคลิกปุ่ม Browse
4. จากนั้น คลิกปุ่ม Next


5. ยืนยันการติดตั้งโปรแกรม คลิกปุ่ม Next
6. แถบแสดงสถานการณ์ติดตั้งโปรแกรม ให้รอจนกว่าจะแล้วเสร็จ หากต้องการยกเลิกการติดตั้งโปรแกรมให้คลิกปุ่ม Cancle
7. การติดตั้งโปรแกรมสมบูรณ์แล้ว คลิกปุ่ม Close
8. การเปิดใช้งานโปรแกรม คลิกที่ปุ่ม Start -> Programs -> Ureal Streaming -> Media
Server Configurator


9. คลิกขวาที่โฟลเดอร์ File Resources
10. คลิกเลือก New virtual folder
11. ตั้งชื่อ virtual folder ให้สื่อกับไฟล์ที่เก็บ เช่น movie, video, music เป็นต้น
12. คลิกปุ่ม Browse เพื่อเลือกโฟลเดอร์ที่ใช้เก็บไฟล์วิดีโอหรือไฟล์เพลง
13. คลิกเลือกโฟลเดอร์ที่เก็บไฟล์วิดีโอหรือเพลง
14. คลิกปุ่ม OK
15. ในช่อง Description สามารถพิมพ์คำอธิบายโฟลเดอร์
16. เรียบร้อยแล้ว คลิกปุ่ม OK
17. virtual folder ที่สร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว โปรแกรม Unreal Media Server พร้อมใช้งาน
18. การปิดบริการ Unreal Media Server คลิกที่เมนู File -> Stop Media Server


ขั้นตอนที่ 3 การติดตั้งโปรแกรม Unreal Streaming Media Player โดยสามารถเข้าไปดาวน์โหลดโปรแกรมได้ทางเว็บไซต์ http://www.umediaserver.net/download.html และทำการติดตั้งโปรแกรม
1. ดับเบิลคลิกที่ไฟล์2. คลิกปุ่ม Next3. หากต้องการเปลี่ยนที่เก็บไฟล์โปรแกรม คลิกปุ่ม Browse
4. คลิกปุ่ม Next
5. คลิกปุ่ม Next
6. แถบแสดงสถานะความก้าวหน้าการติดตั้ง
7. ติดตั้งโปรแกรมเสร็จเรียบร้อย คลิกปุ่ม Close
8. เปิดใช้งานโปรแกรม คลิกปุ่ม Start -> Programs -> Ureal Streaming -> Streaming Media Player
9. คลิกเมนู Play -> Play remote file
10. ทดสอบการทำงานโดยพิมพ์ IP address เป็น localhost หรือ 127.0.0.1
11. พิมพ์ชื่อ virtual folder ตามด้วยชื่อไฟล์
12. คลิกปุ่ม OK
13. โปรแกรมสามารถเล่น video streaming ได้ แสดงว่าติดตั้งได้ถูกต้อง
14. การตรวจสอบ IP address ของเครื่องคอมพิวเตอร์ คลิก Start -> Programs -> Accessories -> Command Prompt
15. เมื่อเข้าหน้าต่าง command prompt พิมพ์คำสั่ง ipconfig กด Enter
16. ตามตัวอย่าง IP address ของเครื่องคอมพิวเตอร์ คือ 192.168.0.154

ขั้นตอนที่ 4 การสร้างเว็บเพจเพื่อเป็นลิงก์ใช้งาน video streaning สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ในเครือข่าย และการติดตั้ง Apache HTTP Server ทำหน้าที่เป็น Web Server
1. สร้างโฟลเดอร์ใหม่ในไดร์ว D:\web
2. สร้างโฟลเดอร์ย่อยใน D:\web อีก 2 โฟลเดอร์ ชื่อ htdoc และ cgi-bin
3. สร้างเว็บเพจโดยใช้โปรแกรม Notepad เปิดโปรแกรมโดยคลิก Start -> Programs -> Accessories -> Notepad และพิมพ์ script ตามตัวอย่าง และ Save as ชื่อ index.html เก็บไว้ในโฟลเดอร์ D:\web\htdoc\index.html

คำอธิบายการเขียน script link
กรณีที่ 1 ลิงค์และแสดงไฟล์เดียว ชื่อเรื่องหรือชื่อเพลงที่แสดงบนเว็บเพจ
กรณีที่ 2 ลิงค์และแสดงทุกไฟล์ในโฟลเดอร์อย่างต่อเนื่อง IP address ของเครื่องคอมพิวเตอร์:5119\playlist\ห้อง virtual folder” >ชื่อเรื่องหรือชื่อเพลงที่แสดงบนเว็บเพจ
เว็บเพจที่ได้จะมีหน้าตาดังภาพด้านล่าง
4. การทำ Web Server ให้ดาวน์โหลดโปรแกรม Apache HTTP Server ได้ที่เว็บไซต์http://httpd.apache.org/download.cgi
5. การติดตั้ง Apache ให้ดับเบิลคลิกไฟล์
6. คลิกปุ่ม Next
7. คลิกปุ่มหน้าข้อความ I accept… และคลิกปุ่ม Next
8. ศึกษาคำอธิบายและคลิกปุ่ม Next
9. ให้พิมพ์ข้อมูลประชาสัมพันธ์ Web Server ให้ครบทั้ง 3 ช่อง (สมมติเอาก็ได้ หากไม่เติมข้อความ Web Server จะไม่ทำงาน) และคลิกปุ่ม Next
10. เลือกแบบ Typical และคลิกปุ่ม Next
11. หากไม่มีการเปลี่ยนที่เก็บโปรแกรม คลิกปุ่ม Next
12. ติดตั้งโปรแกรม คลิกปุ่ม Install
13. แถบแสดงสถานะความก้าวหน้าการติดตั้งโปรแกรม และหากเปลี่ยนใจสามารถยกเลิกการติดตั้งโดยคลิกปุ่ม Cancle
14. เสร็จสิ้นการติดตั้งโปรแกรม คลิกปุ่ม Finish
15. Apache HTTP Server ทำงานแล้ว โดยดูจากสถานะการทำงานบน Taskbar จะเป็นลูกศรสามเหลี่ยมสีเขียว หากหยุดการทำงานจะเป็นสีเหลี่ยมสีแดง
16. การแก้ไขไฟล์ config ของ Apache HTTP Server โดยไปที่ไดร์ว C:\Program Files\
Apache Software Foundation\Apache2.2\conf และจะพบไฟล์ httpd.conf เปิดไฟล์ขึ้นมาแก้ไข
โดยการดับเบิลคลิกที่ไฟล์ ซึ่งจะเรียกโปรแกรม Notepad มาเปิดไฟล์โดยอัตโนมัติ ทำการแก้ไขคำสั่ง
2 บรรทัด ดังนี้


บันทึกไฟล์ทับไฟล์เดิม เป็นอันเสร็จสิ้น อนึ่ง ข้อพึงระวัง ก่อนการแก้ไขควรบันทึกไฟล์สำรองไว้
ถ้าหากมีข้อผิดพลาด สามารถนำกลับมาแก้ไขได้ใหม่
17. ทำการปิด Apache และเปิดใหม่อีกครั้ง โดยดับเบิลคลิกที่สัญลักษณ์ Apache บนแถบ
Taskbar คลิกปุ่ม Stop แล้วคลิกปุ่ม Start หาก Apache แสดงสถานะทำงานดังภาพข้างบน แสดงว่าการติดตั้งและแก้ไข config เรียบร้อยแล้ว
18. การทดสอบโดยจะใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ที่เป็น server หรือเครื่องใดในเครือข่ายภายใน (LAN) โดยเข้าโปรแกรม Internet Explorer และในช่อง URL ให้พิมพ์ IP address เป็น
192.168.0.154 (ตัวอย่างหมายเลข IP ของเครื่องที่ทำเป็น Media Server)

ลองคลิกที่ลิงค์ดูว่า video streaming ทำงานหรือ ถ้าเล่นไฟล์วิดีโอหรือไฟล์เพลงแสดงว่าการติดตั้งเสร็จสิ้นสมบูรณ์

สรุปขั้นตอนวิธีการทำ Video Streaming


down lord และ ติดตั้ง program SEVER ที่ http://umediaserver.net
down lord และ ติดตั้ง program Streaming Media Player ที่ http://www.umediaserver.net/architecture.html
down lord และ ติดตั้ง program VCDgear v.3 แล้วแปลงไฟล์ .dat จากแผ่น VCD เป็น .mpeg
สร้าง ชื่อ folder ชื่อ web และสร้าง sub folder ชื่อ htdoc และ cgi-bin
สร้าง virtual folder โดยกำหนดให้ชี้ไปที่ file video ที่สร้างไว้
down lord และ ติดตั้ง program Apache เพื่อใช้สร้าง WEB SEVER